CFGS Educació Infantil

  

CFGS EDUCACIÓ INFANTIL

           2000 hores

 

Primer curs:

MòdulsHores Setmanals
Didàctica de l'educació infantil8h
Autonomia personal i salut infantil5h
Expressió i comunicació5h
Desenrotllament conginitiu i motor6h
Formació i orientació laboral3h
Horari reservat per al mòdul impartit en anglès3h

Segon curs:

MòdulsHores Setmanals
El joc infantil i la seua metodologia8h
Desenrotllament socioafectiu5h
Habilitats socials5h
Intervenció amb famílies i atenció a menors en risc social5h
Primers auxiliars2h
Empresa i iniciativa emprenedora3h
Horari reservat per al mòdul impartit en anglès2h
Formació en Centres de Treball400 Hores / Anuals
Projecte final

¿COM S'ACCEDIX?

Accés directe:

(Criteris en orde de prioritat).
Estar en possessió del títol de Batxilleratr LOE modalitat BHCS; de Batxillerat LOGSE modalitat BHCS. De Batxillerat Experimental modalitats BAG, BCHS o BL.
Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE/LOGSE. Tindre una titulació universitària a què es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés per mitjà de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.
Si s’acredita estar en possessió d’un títol de Tècnic relacionat amb aquell a què es desitja accedir, el requisit d’edat per a la realització de la prova serà tindre díhuit anys, o complir-los durant l’any en curs.

¿QUINA TITULACIÓ S’OBTÉ?

TÈCNIC SUPERIOR EN EDUCACIÓ INFANTIL

El títol de Tècnic Superior en Educació Infantil permet l’accés directe a les ensenyances conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

¿QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR?

Educador/a infantil. Animador/a infantil.