A.- Informació sobre el SARS-CoV-2 i la COVID-19.

 

 • El centre farà arribar una carta informativa a tots els pares i mares de l’alumnat perquè sàpiguen com actuar en el cas de que el seu fill o filla presentara símptomes compatibles amb la COVID-19.
 • Es realitzaran activitats d’informació i formació sobre la COVID-19 i les mesures de protecció, prevenció i promoció de salut a l’alumnat i famílies.
 • El professorat realitzarà un recordatori a l’inici del matí sobre les mesures bàsiques fins que la comunitat escolar assumisca les noves rutines.
 • L’alumnat rebrà per part del centre una educació per a la salut per a possibilitar una higiene correcta de mans i una higiene respiratòria i l’ús adequat de la mascareta, per a la qual cosa s’ha el·laborat cartelleria informativa.
 • Demanem la implicació de les famílies apel·lant a la vostra responsabilitat per a evitar que l’alumnat acudisca al centre educatiu quan presenten símptomes compatibles amb la COVID-19* o hagen tingut contacte estret amb un cas sospitós o confirmat.

 

 1. Mesures per a la limitació o el control del contacte interpersonal

 

b.1.- Quan no es pot acudir al centre educatiu?

 

 • No poden accedir al centre educatiu l’alumnat, el professorat i altres professionals que es troben en alguna de les circumstàncies següents:
  • En cas de presentar símptomes compatibles amb la COVID-19*
  • Quan es troben en situació d’aïllament per haver sigut positius per a la COVID-19.
  • En cas que s’estiga esperant el resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular.
  • En cas d’estar en quarantena domiciliària per ser contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19 o amb símptomes compatibles.
 • No s’ha d’acudir al centre educatiu fins que el professional sanitari de referència confirme l’absència de risc per a la persona i la resta de persones de la comunitat educativa.

 

b.2.- Mesures organitzatives en el centre educatiu per al manteniment del distanciament interpersonal.

 

 • De manera general, s’ha de mantindre una distància interpersonal d’almenys 1,5 metres en les interaccions entre les persones de la comunitat escolar en tot el recinte educatiu.

 

 

 

Entrades i eixides al centre educatiu:

 

Entrades:

 • L’entrada al centre educatiu serà de 7.50h a 8h. A les 8h es tancaran les portes.
 • S’han establert 2 zones d’entrada i eixida al recinte educatiu diferenciades:
  • Entrada principal: 1r i 2n d’FP bàsica, 1r de jardineria, 1r d’educació infantil i 2n de gestió administrativa.
  • Porta baixada riu: 1r i 2n de preimpressió, 1r de gestió administrativa i 2n d’educació infantil.
 • Durant l’entrada, l’alumnat respectarà la distància de 1.5m, i ho farà de manera ordenada i escalonada. Caldrà que a l’exterior del centre s’eviten les aglomeracions.
 • El professorat proporcionarà hidrogel a cada alumne/a i els medirà la temperatura abans d’entrar al centre.
 • Cada grup tindrà el seu trajecte marcat fins a l’arribada a la seua aula.
 • Una vegada en l’aula s’asseurà al seu lloc assignat per a garantir la distància de seguretat.

 

Eixides:

 • El centre ha organitzat les eixides de manera escalonada.
 • Cada grup eixirà del centre en el torn assignat, i acompanyat pel professorat corresponent, per la mateixa porta que te assignada per a l’entrada.
 • Les portes d’accés als corredors i a les aules es trobaran obertes, tant a l’entrada com a l’eixida, per tal d’evitar al màxim el contacte repetit en poms i altres superfícies de la porta o de l’accés en general.

 

Desplaçaments pel centre educatiu:

 

 • Hem reduït al mínim els desplaçaments de l’alumnat pel centre. Quan hi haja un canvi d’aula (per exemple de l’aula de comuns a l’aula d’informàtica o al taller…) l’alumnat esperarà assegut al seu lloc al seu professorat per a fer aquest canvi, en ningun cas acudiran pel seu compte. A més, cada alumne netejarà el seu lloc i les ferramentes o eines de treball utilitzades, tant abans com després del seu ús, sempre supervisat pel seu professor/a.
 • El trànsit d’alumnat per l’interior de l’edifici i escales s’ha de fer de manera ordenada i cal mantindre la distància de seguretat.
 • Cal circular sempre per la zona indicada i senyalitzada i procedir de la mateixa manera en les escales. A més, no es tocaran els passamans o les baranes. En les escales cal deixar una distància de quatre escalons entre les persones que les pugen o les baixen.
 • S’ha de procurar l’accés ordenat a les aules, que estan obertes, mantenint la distància de seguretat (1,5 metres) entre l’alumnat assistent.

 

 

Coordinació i reorganització dels espais i els grups educatius del centre:

 

 • La direcció del centre educatiu ha assignat una persona responsable per als aspectes relacionats amb la COVID-19 que actuarà com a interlocutora amb els serveis sanitaris.
 • La situació generada per la crisi sanitària derivada de la COVID-19 fa que siga necessari establir una organització extraordinària de la confecció de grups d’alumnat mantenint tot el temps la distància interpersonal d’1,5 m. Per aquest motiu, una vegada calculada dita distància entre l’alumnat, el centre educatiu ha establert la següent distribució per grups:
  • Presencialitat diària:
   • 1r i 2n FPBàsica Agrojardineria i composicions florals.
   • 1r i 2n CFGS Educació Infantil.
   • 2n CFGM Preimpressió digital.
   • 1r CFGM Jardineria i Floristeria.
  • Semipresencial:
   • 1r i 2n CFGM Gestió Administrativa.
   • 1r CFGM Preimpressió digital.

Aquests grups es dividiran en dos. La seua assistència serà en dies alterns i assistiran al centre presencialment els dilluns, dimecres i els divendres d’una setmana i els dimarts i els dijous de la setmana següent i al revés. El professorat planificarà el seu treball de manera que desenvoluparà presencialment les classes corresponents i li marcarà activitats que l’alumnat realitzarà el dia que no assistirà al centre.

 

Zones comunes:

 

 • El centre prioritzarà, en la mesura que siga possible, la utilització dels espais a l’aire lliure per a la realització d’activitats educatives i extraescolars.
 • A fi de mantindre les mesures de distanciament a l’esplai, hem acordat dividir-lo en dues parts:
  • De 10.45h a 11h.- L’alumnat romandrà a l’aula assegut al seu lloc per a esmorzar, de manera que es garantitze la distància de seguretat mentre mengen i no porten la mascareta, sempre sota la vigilància de l’últim professor o professora amb el qual han estat, que es quedarà a l’aula.

En tot cas, cal procurar mantindre l’aula ventilada durant l’esplai.

 • D’11h a 11.15h.- L’alumnat podrà eixir de l’aula, a la zona que tinga assignada cada grup, per tal de garantir que hi ha suficient espai i es compleix la distància mínima de seguretat. Hi haurà un professor o professora en cada zona per a vigilar l’esplai i garantir l’atenció adequada a l’alumnat.
 • Si durant l’esplai algun alumne/a necessita anar al bany o accedir a la màquina de menjar/beguda, es farà de manera escalonada i només podrà eixir de l’aula un alumne/a per classe (de manera que només podran hi haure com a màxim 9 alumnes circulant pel centre). No obstant, recomanem que l’alumnat es porte de casa l’esmorzar i la beguda per utilitzar la màquina expendedora sols en casos excepcionals. A més, les fonts del pati del centre estaran precintades per a que no s’utilitzen.
 • D’altra banda, l’alumnat major d’edat podrà eixir del centre durant el temps que dure l’esplai, seguint les normes de prevenció indicades per les autoritats (hauran d’eixir d’un en un i mantenir la distància de seguretat). Hi haurà un professor/a de guàrdia per a controlar les eixides i entrades d’aquest alumnat major d’edat.
 • L’aforament dels lavabos serà de dues persones. Si acudeix una tercera persona o més hauran d’esperar fora respectant sempre la distància de seguretat.

 

Interaccions amb persones externes a l’organització del centre educatiu:

 

 • El centre de reduirà el nombre d’interaccions amb personal alié a l’organització i les visites al centre d’altres professionals, excepte les que són necessàries, sempre ajustant-nos a la normativa.
 • La comunicació amb les famílies i/o responsables legals de l’alumnat, o d’aquests amb el professorat o l’equip directiu, es realitzarà preferentment per telèfon i correu electrònic. A més, cal fer el mínim ús possible de paper. Per tant, sol·licitem i considerem important i necessari que cada família facilite un telèfon i una adreça de correu electrònic al tutor/a de l’alumnat, per facilitar la comunicació amb les famílies.
 • El centre vetllarà per a que el màxim de gestions puguen fer-se de manera telemàtica. No obstant en els casos que siga necessari acudir al centre, es farà sempre amb cita prèvia.

 

Activitats extraescolars i complementàries (en el centre i fora del centre):

 

 • De manera general, el centre mantindrà les mesures de prevenció i protecció, següents:
  • El programa anual d’activitats complementàries i extraescolars del curs 2020-2021 s’ajustarà a l’evolució de la pandèmia de la COVID-19.
  • Organitzarem aquestes activitats, sempre que es puga garantir la distancia mínima interpersonal d’1,5 metres, i registrant a l’alumnat assistent, de manera que, en el cas de detectar un contagi, es puga fer la traçabilitat sobre les persones que s’haurien d’aïllar.
 • Cal continuar mantenir respectant l’ús obligatori de mascaretes.
 • Les celebracions que tinguen lloc en el centre educatiu es duran a terme sense assistència de públic.

 

Ús de mascaretes:

 

 • És obligatori l’ús de mascaretes a tot el centre educatiu, preferentment higièniques i quirúrgiques, així com l’ús adequat d’aquestes, és a dir, que ha de cobrir des de la part del septe nasal fins a la barbeta inclosa. No es permet l’ús de mascareta amb vàlvula exhaladora.
 • El centre disposarà de mascaretes quirúrgiques per a utilitzar en el cas que algú inicie símptomes, mentre s’activa l’aïllament d’aquest i l’aplicació del protocol de gestió de casos. A més, disposarà de mascaretes higièniques per al professorat i, en cas de necessitat, per a l’alumnat (oblit, deterioració o altres contingències) i mascaretes FFP2 sense vàlvula per a contingències en l’espai COVID-19.

 

 

 

 

 

 1. Mesures de prevenció personal

 

 • S’ha de realitzar una higiene de mans de manera freqüent i meticulosa durant,

almenys 40 segons amb aigua i sabó de manera preferent. Si no és possible llavar-se correctament les mans, o de manera complementària, es pot utilitzar la desinfecció durant 20 segons amb gel hidroalcohòlic.

 • La higiene de mans s’ha de realitzar, almenys, a l’entrada i l’eixida del centre

educatiu, abans i després del pati, de menjar i sempre després d’anar al lavabo i,

en tot cas, un mínim de cinc vegades al dia.

 • Al centre hi ha cartells indicadors (infografies de web del Ministeri o de la Conselleria de Sanitat) de la correcta pràctica d’aquestes mesures. A més, s’ha posat a disposició de tota la comunitat educativa de gel hidroalcohòlic, sabó i paper.
 • S’ha d’evitar tocar-se el nas, els ulls, la boca i la mascareta, ja que les mans

faciliten la transmissió del SARS-CoV-2.

 • En tossir o esternudar, cal cobrir la boca i el nas amb la flexura del colze.
 • Per a eliminar secrecions respiratòries s’han d’utilitzar mocadors d’un sol ús, que

després d’utilitzar-se han de llançar-se a una paperera amb bossa, tapa i pedal, disponibles a totes les aules i espais comuns del centre.

 

 1. Mesures per a la neteja, la desinfecció i la ventilació en els centre educatiu.

 

 • Es ventilaran les instal·lacions del centre i es mantindran les finestres obertes tot el temps que siga possible.
 • No es recomana utilitzar ventiladors.

 

Neteja de les instal·lacions

 

 • El centre ha disposat d’un protocol de neteja i desinfecció adaptat a les seues característiques i horaris.
 • S’intensificarà la neteja, en els lavabos i en les superfícies que s’usen més, posant especial èmfasi en superfícies, poms de les portes, taules d’ús comú, telèfons, ratolins d’ordinador i altres utensilis d’ús compartit.
 • Els aplics dels llums, botons d’ascensors, baranes i passamans són també objecte

d’atenció i neteja, a més de recomanar, en la mesura que siga possible, la precaució

corresponent quan s’utilitzen.

 • En totes les dependències del centre, es disposa de paper i desinfectant per a mantenir l’higiene dels llocs de treball. A les aules s’utilitzarà sempre, baix la supervissió del professorat.

 

 1. Gestió de la sospita de casos en el centres educatiu.

 

 • La direcció del centre educatiu ha designat un responsable COVID-19 en el centre

educatiu, que tindrà les funcions de:

 • Vetlar pel compliment de les normes establides en el centre per a la protecció i la prevenció referent a COVID-19.
 • La coordinació i la comunicació amb el centre de salut d’atenció primària de referència, amb el centre de salut pública i amb les famílies de l’alumnat.
 • Contactar amb la família o tutor/a legal per a comunicar l’aparició de símptomes perquè hi vagen a recollir l’alumne o alumna.
 • El centre educatiu ha habilitat un “espai COVID-19” separat, d’ús individual, per a possibilitar l’aïllament de qualsevol persona que inicie símptomes compatibles amb COVID-19* i espere ser traslladada i que se n’informe la família.
 • En el supòsit de sospita, per iniciar símptomes en el centre, es col·locarà una mascareta FFP2, i la persona adulta que haja detectat el cas, llevat que siga una persona vulnerable, es quedarà amb l’alumne o alumna, fins que un familiar o tutor/a el/la vaja a buscar. Evitarem que altres persones adultes del centre educatiu entren en contacte amb l’alumne o alumna per a evitar possibles contagis.
 • S’acompanyarà a l’espai COVID-19, i es comunicarà a la direcció del centre que contactarà amb la familia. La familia ha d’activar el circuit d’atenció sanitària contactant amb el seu centre de salut d’atenció primària de referència i seguir les instruccions d’aquest. La marxa de l’alumne o alumna del centre escolar es farà en un vehicle particular i no en transport públic col·lectiu.
 • En cas que siga una persona que exerceix el seu treball en el centre educatiu, es posarà en contacte amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals i seguir les instruccions d’aquest.
 • El centre està a la disposició dels serveis assistencials i de salut pública, per a facilitar la informació que es requerisca per a organitzar la gestió adequada de posibles casos i l’estudi i el seguiment de contactes.

 

 

* SÍMPTOMES DE LA COVID-19

– Els més comuns inclouen: febre, tos i sensació de falta d’aire.

– En alguns casos també hi pot haver disminució del gust i de l’olfacte, calfreds, mal de gola, dolors musculars, mal de cap, feblesa general, diarrea i vòmits.

(Aquests són els que actualment té definits el Ministeri de Sanitat, però es poden sotmetre a canvis.)

 

El pla de contingencia, al qual correspon aquest extracte, està al vostre abast i el podeu consultar al centre si així ho estimeu convenient. 

En breu, rebreu la declaració responsable per a subscriure el vostre compromís amb el compliment de les normes de salut i higiene i protocols del pla de contingència del centre a més del control diari dels símptomes abans d’acudir al centre.