CICLES FORMATIUS

CICLE FORMATIU EDUCACIÓ INFANTIL

Grau Superior 2000 hores

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Educador/a infantil. Animador/a infantil.

MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Didàctica de l'educació infantil. ........................... 8 hores/setmanals
Autonomia personal i salut infantil. ...................... 5 hores/setmanals
Expressió i comunicació. .................................... 5 hores/setmanals
Desenrotllament conginitiu i motor. ..................... 6 hores/setmanals
Formació i orientació laboral. ............................. 3 hores/setmanals
Horari reservat per al mòdul impartit en anglès. .. 3 hores/setmanals

Segon curs:

El joc infantil i la seua metodologia. ....................................... 8 hores/setmanals
Desenrotllament socioafectiu. .................................................5 hores/setmanals
Habilitats socials. ...................................................................5 hores/setmanals
Intervenció amb famílies i atenció a menors en risc social........ 5 hores/setmanals
Primers auxiliars. ...................................................................2 hores/setmanals
Empresa i iniciativa emprenedora. ..........................................3 hores/setmanals
Horari reservat per al mòdul impartit en anglès. ...................... 2 hores/setmanals
Formació en Centres de Treball. ............................................400 hores
Projecte.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en orde de prioritat).
Estar en possessió del títol de Batxilleratr LOE modalitat BHCS; de Batxillerat LOGSE modalitat BHCS. De Batxillerat Experimental modalitats BAG, BCHS o BL.
Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE/LOGSE. Tindre una titulació universitària a què es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés per mitjà de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.
Si s’acredita estar en possessió d’un títol de Tècnic relacionat amb aquell a què es desitja accedir, el requisit d’edat per a la realització de la prova serà tindre díhuit anys, o complir-los durant l’any en curs.

TITULACIÓ QUE S’OBTÉ: TÈCNIC SUPERIOR EN EDUCACIÓ INFANTIL

El títol de Tècnic Superior en Educació Infantil permet l’accés directe a les ensenyances conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

 

CENTRE FP LA SAFOR