CICLES FORMATIUS

TITOL PROFESIONAL BÀSIC EN AGRO-JARDINERIA I COMPOSICIONS FLORALS

Nivell: Formació Professional Bàsica 2000 hores

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR:

Peó agrícola. Peó agropecuari. Peó en horticultura. Peó en fructicultura. Peó en cultius herbacis. Peó en cultius de flor tallada. Peó de jardineria. Peó de viver. Peó de centres de jardineria. Peó de camps esportius. Peó de floristeria. Auxiliar de floristeria. Auxiliar de magatzem de flors.

MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Activitats de reg, abonat i tractaments en cultius. ..................................................................4 hores/setmanals
Operacions aux. de preparació del terreny, plantació i sembra de cultius. ..............................3 hores/setmanals
Operacions bàsiques de producció i manteniment de plantes en vivers i centres de jardineria. 4 hores/setmanals
Operacions auxiliars en l'elaboració de composicions amb flor i plantes. ...............................7 hores/setmanals
Ciències aplicades I. ...........................................................................................................5 hores/setmanals
Comunicació i societat I...................................................................................................... 5 hores/setmanals
Tutoria. ...............................................................................................................................1 hora/setmanal
Formació i orientació laboral I. ............................................................................................1 hora/setmanal

Segon curs:

Materials de floristeria. ........................................................................................................8 hores/setmanals
Operacions bàsiques en instal·lació de jardins, parcs i zones verdes. .....................................5 hores/setmanals
Operacions bàsiques per al manteniment de jardines, parcs i zones verdes. ...........................3 hores/setmanals
Ciències aplicades II. ...........................................................................................................6 hores/setmanals
Comunicació i societat II. .....................................................................................................6 hores/setmanals
Tutoria. ................................................................................................................................1 hora/setmanal
Formació i orientació laboral II. ............................................................................................1 hora/setmanal
Formació en centres de treball. .............................................................................................240 hores

COM S'ACCEDIX

Podràn accedir a estes ensenyances els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els requisits següents:

Tindre complits quinze anys, o complir-los durant l'any natural en curs, i no superar els dèsset anys d'edat en el moment de l'accés ni durant l'any natural en curs.

Haver cursat el primer cicle d'Educació Secundaria Obligatòria o, exepcionalment, haver cursat el segon curs d'Educació Secundaria Obligatòria.

Haver sigut proposat per l'equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

TITULACIÓ QUE S'OBTE:

Títol Professional Bàsic en AGRO-JARDINERIA I COMPOSICIONS FLORALS.

Este títol professional bàsic permetrà l'accés a tots els cicles formatius de grau mitjà.

Este títol tindrà preferència per a l'admissió a tots els títols de grau mitjà de les famílies professionals de: Agrària. Indústries Alimentaries. Seguretat i Medi Ambient.CENTRE FP LA SAFOR